Bondresurstest

Vilket kön har du?

Till vilken åldersgrupp hör du?

Produktionsinriktning (du kan välja flera)

Region

Hur är din situation i fråga om arbetsmängden eller belastningen? Beakta det senaste året.

Hur är din ekonomiska situation?

Hur upplever du att ditt arbete värdesätts?

Hur är din fritid?

Vilka möjligheter har du att komma ifrån arbetet på gården?

Lever du i en parrelation?

Hur fungerar din parrelation?

Hur upplever du det att inte leva i en parrelation?

Har du barn?

Hur är ditt förhållande till dina barn?

Hur förhåller du dig till att inte ha barn?

Har du övrig familj?

Hur fungerar ditt familjeliv?

Hur upplever du det att inte ha familj?

Vilken roll har du på gården?

Hur är ditt förhållande till den äldre generationen eller de övriga medlemmarna i gårdsgemenskapen?

Hur inverkar gårdens historia på ditt liv?

Hur är dina relationer till dina vänner?

Hur är din fysiska hälsa?

Hur mår du annars?

Har du haft problem med rusmedel?

Får du kraftresurser av religion eller andlighet?

Hur förhåller du dig till framtiden?

I vilken mån upplever du glädje och humor i ditt liv?

Hur är din uppfattning om dig själv?

Hur upplever du att andra människor förhåller sig till dig?

Hur upplever du din delaktighet?

Är du ensam?

Hur beter du dig i problemsituationer?

Lever du mitt i en aktuell kris som äventyrar välbefinnandet? (Det kan ha inträffat något nytt eller något som är svårt att hantera, till exempel skilsmässa, en närståendes död eller någons insjuknande.)

Vill du samtala om testresultaten med en utomstående person?

Här kan du lämna dina kontaktuppgifter.

Ta kontakt